Застрахователно право и производства по застрахователни дела

Адвокатска кантора“Иванова и Партньори“ предоставя правни консултации, становища и процесуално представителство в областта на застрахователното във връзка със:

  • Защита на Вашите права пред застрахователя като пострадали лица при ПТП  в това число предявяване на имуществени и неимуществени претенции и съдействие при събирането на всички необходими документи, за да бъде разгледана претенцията;
  • Правна консултация, защита и съдействие относно задължителната застраховка
    Гражданска отговорност” и ПТП ( Пътно транспортно произшествие);
  • Правна консултация и съдействие касаещи злополуки при превоз на пътници в средствата за обществен превоз;
  • Консултации относно трудови злополуки;
  • Съвети по всички видове застраховки – задължителни и незадължителни.
  • Съдействие при преговори със застрахователя за доброволно уреждане на Вашата застрахователна претенцията; Изготвяне на извънсъдебни споразумения;
  • Процесуално представителство пред всички съдебни инстанции по застрахователни дела от всякакъв характер.
  • Комплексно правно обслужване на Застрахователни дружества и Застрахователни брокери.