Административно право и процес

Адвокатска кантора “Иванова и партньори“ има дългогодишен опит в областта на Административното право и процес. Ние осигуряваме на клиентите си консултации по широк кръг от административни въпроси и процедури и представителство пред различни административни и регулаторни органи, включително във връзка с издаването на лицензий и разрешителни за ралични сфери на стопанска дейност. Практиката ни включва подготовката на документи и консултиране на нашите клиенти във връзка с различни административни процедури, анализ на правните последици и избор на подход в съответствие с нуждите на клиента. Нашият екип от адвокати има значителен опит във воденето на административни дела пред административните съдилища и Върховния административен съд.

Ние предоставяме следните правни услуги в областта на административното право и процес:

    • Изготвяне на всички документи, необходими за необходими за стартиране на административни процедури и производства, предвидени от българското законодателство.
    • Изготвяне на всички документи, необходими за необходими за стартиране на административни процедури и производства, предвидени от българското законодателство.
  • Обжалване на нормативни актове през Върховния административен съд; Обжалване на административно-наказателни постановления пред съответните първоинстанционни съдилища на административния съд;