Административно право и процес

Адвокатска кантора Иванова и Партньори има дългогодишен опит в областта на административното право и процес. Ние предоставяме на нашите клиенти консултации по различни административни въпроси и процедури, както и осъществяваме представителство пред административни и регулаторни органи включително и във връзка с издаването на лицензи и разрешителни за различните сфери на стопанска дейност.

Практиката ни включва подготовка на документи и консултация във връзка с различни административни процедури, анализ на правните последици и избор на подход в съответствие с нуждите на клиента.

Нашият екип от адвокати има значителен опит във воденето на административни дела пред административните съдилища и Върховния административен съд.

Ние предоставяме следните правни услуги в областта на административното право и процес:

  • Изготвяне на всички документи, необходими за започване на административни процедури и производства предвидени в българското законодателство;
  • Изготвяне на заявления за издаване лицензи и разрешителни;
  • Представителство пред държавните и общински органи в производството по издаване на индивидуални административни актове;
  • Обжалване на индивидуални административни актове пред българските административни съдилища и Върховния административен съд;
  • Обжалване на административно-наказателни постановления пред съответните първоинстанционни и административни съдилища;
  • Представителство пред специализирани юрисдикции на държавата за уреждане на административно правни спорове;