Дружествено право и търговски договори

При дейности, които са свързани със сключване на търговски сделки, както такива свързани с обичайната търговска дейност на търговски предприятия, така и с придобивания на бизнеси, Адвокатска кантора “Ивановa и партньори“ подпомага клиентите с практични съвети в посока намаляване на разходите и увеличаване на стойността на транзакциите.

Екипът ни предоставя широк кръг от правни услуги във връзка учредяване на дружества ( регистрации на фирми ), преструктуриране, сливания, вливания и придобивания и други. Опитът ни включва:

 • Учредяване на дружества – частни и публични, капиталови ( ООД, АД, ЕООД и ЕАД)  и персонални търговки дружества ( СД, КД ), учредяване на клонове и представителни офиси, учредяване на организации с нестопанска цел, и др.
 • Консултации относно учредителни договори, споразумения между акционери/съдружници, договори за управление, правила за вътрешен ред и др.
 • Структуриране на капитал и дялови участия, промени в неговия размер и структура
 • Консултации относно дружествените управленски структури, надзорни и управителни съвети, правата, задълженията и отговорностите на членовете на изпълнителни и надзорни съвети и др.
 • Учредяване на съвместни дружества, преструктуриране на дружества, сливания и придобивания, разделяне, отделяне и други търговски комбинации и корпоративни преструстурирания.
 • Подготовка на правни документи и консултации във връзка със свикването на общи събрания на съдружниците, общи събрания на акционерите, събрания на управителния и надзорния съвет, упълномощаване и др.
 • Консултации и подготовка на всички документи, необходими за извършване на регистрация в търговския регистър
 • Предоставяне на допълнителни правни услуги на търговски дружества при подготвянето на дневния ред на дружествени събрания, протоколи и др.
 • Изготвяне и съгласуване на всякакъв вид търговски договори
 • Предоставяне на правни услуги като постоянен юридически представител, при предоставянето на по-широк и комплексен набор от правни услуги и представителство на клиенти
 • Придобиване на необходимите административни разрешения и одобрения, регистрации и лицензи, в зависимост от специфичните сфери на бизнес или отрасъл.