Процесуално представителство

При възникването на правен спор не са редки случаите, когато се губи контрол над създалата се ситуация и страните са изправени пред възможността да претърпят големи финансови загуби. Ето защо от голямо значение е бързото разрешаване на спора, пълна яснота по възможностите за преодоляването му, прилагане на най-добрата стратегия за постигане на тази цел в разумно време и съобразно финансовите възможности на клиента.

Адвокатска кантора “Иванова и партньори“ предоставя правни съвети по разрешаването на различни правни спорове като практическият ни опит включва:

Процесуално представителство

Осигуряваме процесуално представителство на клиентите си пред всички съдилища в страната. Повечето адвокати в екипа ни имат нужния законово установен адвокатски стаж, което им дава възможност да представляват клиентите ни пред апелативните съдилища, Върховен касационен съд и Върховен административен съд.

Алтернативни способи за разрешаване на спорове:

Арбитраж

Притежаваме практически опит в процесуалното представителство на клиенти пред български и международни арбитражи.

Медиация

Ние също така сме представлявали нашите клиенти в процедури по медиация.

Изпълнение на чуждестранни арбитражни и съдебни решения.

Притежаваме и практически опит в процесуалното представителство в производствата по признаване на чуждестранни арбитражни и съдебни решения от българския съд.

Европейска заповед за плащане
Така също осъществяваме и процесуално представителство във връзка издаването на Европейска Заповед за плащане, както и защита при издадена такава.