Трудово право

Адвокатска кантора “Иванова и партньори“ предоставя консултации по широк кръг от въпроси на трудовото право, включително подготовка и изработване на трудови договори, прекратяване на трудови догвори, консултации и представителство при воденето на преговори със синдикални организации за сключване на колективни трудови догвори. Съвети и подготовка на цялостен пакет от вътрешни трудови правила и процедури, както и консултации във връзка с правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

Нашият екип от адвокати има дългогодишен опит в процесуалното представителство пред съд по трудовоправни спорове, във връзка с прекратяване на трудови догвори, дисциплинарни уволнения обезщетения, пред съответните съдилища и Върховния касационен съд.

Адвокатска кантора “Иванова и партньори“ предоставя следните правни услуги в областта на трудовото право:

  • Изработване на трудови договори;
  • Изготвяне на правила за вътрешен трудов ред;
  • Дисциплинарно производство и прекратяване на трудови договори;
  • Масови уволнения;
  • Представителство пред синдикални организации;
  • Представителство и водене на преговори за сключване на колективни трудови договори;
  • Издаване на разрешения за работа на чужденци;
  • Представителство по трудово-правни спорове пред съответните съдилища и Върховния касационен съд.