Търговска Несъстоятелност

Адвокатска кантора “Иванова и партньори“ предоставя правни услуги в сферата на Несъстоятелност чрез:

 • Консултиране на дружества във връзка с обезпечаване на техните вземания, в качеството им на кредитори;
 • Подготовка на необходимите документи във връзка с представителство на кредитори, участващи в производства по несъстоятелност;
 • Консултиране и участие в преговори с цел погасяване на дълга без стартиране на производство по несъстоятелност;
 • Осъществяване на представителство на кредитори в процедури по несъстоятелност, включително представителство в Комитет на кредиторите;
 • Консултиране на дружества – кредитори относно реализиране на обезпечения;
 • Консултиране на дружества – длъжници относно техните права и задължения в рамките на производството по несъстоятелност;
 • Подготовка на необходимите документи във връзка с представителство на кредитори, участващи в производства по несъстоятелност;

Участие в преговори с цел погасяване на дълга без стартиране на производство по несъстоятелност чрез:

 • Консултиране на дружества във връзка с обезпечаване на техните вземания, в качеството им на кредитори;
 • Подготовка на необходимите документи във връзка с представителство на кредитори, участващи в производства по несъстоятелност;
 • Консултиране и участие в преговори с цел погасяване на дълга без стартиране на производство по несъстоятелност;
 • Осъществяване на представителство на кредитори в процедури по несъстоятелност, включително представителство в Комитет на кредиторите;
 • Консултиране на дружества – кредитори относно реализиране на обезпечения;
 • Консултиране на дружества – длъжници относно техните права и задължения в рамките на производството по несъстоятелност;
 • Подготовка на необходимите документи във връзка с представителство на кредитори, участващи в производства по несъстоятелност;