Банково и финансово право

Ние предоставяме правни консултации по отношение на широк кръг финансови продукти и услуги, както на заематели така и на заемодатели, във връзка със следното:

 • Корпоративно банкиране
 • Търговско банкиране
 • Особени залози
 • Ипотечни кредити
 • Залог на ценни книжа
 • Инвеститорски капитал
 • Финансово реструктуриране и преобразуване

Също така сътрудничим на клиентите си при:

 • Договаряне на клаузи на условията на договори за Банков кредит;
 • Финансиране и обезпечение на банкови транзакции;
 • Банкови гаранции и кредитни писма;
 • Факторинг и клиринг;