Обществени поръчки

Адвокатска кантора “Иванова и партньори“ има богат опит при консултирането на участници и възложители в процедурите по обществени поръчки. Ние предоставяме комплексно обслужване по всички видове процедури на обществените поръчки, като строителство, доставки, услуги и конкурси за проекти. Дългогодишната ни дейност в тази сфера ни позволява да предоставим необходимото правно съдействие не само в процеса на подготовка на конкурсната документация, но и в другите етапи на процедурата до сключването на договор за възлагане на обществената поръчка, както и необходимото правно обслужване във всички фази на обжалването на процедурите пред съответната административна или съдебна инстанция като Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.

Нашето адвокатско дружество предоставя следните правни услуги в сферата на обществените поръчки:

  • Консултиране на възложители в процеса на подготовка на тръжната документация;
  • Консултиране на участници в процеса на подготовка на необходимите документи за участие в процедурата;
  • Представителство на кандидатите пред възложителя в отделните етапи на провеждане на процедурата;
  • Обжалване на решенията на възложителите през Комисията за защита на конкуренцията;
  • Процесуално представителство във връзка с изпълнението на договора за обществена поръчка пред съда;
  • Обжалване на решенията на Комисията за защита на конкуренцията пред Върховния административен съд;