Публикации

Разваляне на Предварителни Договори

Развалянето на предварителни догвори поради виновно неизпълнение, независимо че той се отнася до права върху недвижим имот, става извънсъдебно, чрез едностранно ворлеизявление на изправната страна, защото договора не прехвърля вещни права, а само създава задължение за тяхното прехвърляне.
При неизпълнение добросъвестната страна по договора има две алтернативни възможности – да дири реално изпълнение като предяви иск по чл.19 от ЗЗД за обявяване на педварителния договор за окончателен или да търси обезщетение за понесените вреди /щети и пропуснати ползи/ поселдица от неизпълнението. Тези възможности не са субсидиарни една на друга, т.е. кредиторът може по свой избор да упражни или едната, или другата.
Разбира се, изтъкнатите съображения не лишават длъжника по предварителния договор от възможността, в хода на процеса да предложи реално изпълнение на договора, стига, разбира се, кредиторът все още да има интерес от него.