Публикации

Как да защитим правата си при незаконно уволнение

Незаконното уволнение е прекратяването на трудовото правоотношение ( трудовият договор)  от работодателя без съгласието и против волята на работника или служителя.

Незаконност на уволнението е налице при :

Уволнение, въз основа на несъществуващо в закона основание

Неспазване на процедурни правила

Уволнение, извършено от лице или орган, на който не е предоставено правото на уволнение

Законът предоставя възможност на работникът или служителят да оспори своето уволнение, за да бъде отменена като незаконна заповедта на работодателя за прекратяване на трудовия договор.

Оспорването може да се осъществи по два начина:

Непосредствено пред работодателя

Работникът или служителят с молба до работодателя, може да поиска ново преразглеждане на уволнението с оглед:

Признаване на незаконността на уволнението и неговата отмяна

Възстановяване на предишната работа

Обезщетение за времето, през което е останал без работа поради уволнението

Поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи.

Работодателя ако прецени, че заповедта за уволнение е незаконна може да я отмени до датата на  предявяване на иск от работника или служителя пред съда.

По съдебен ред чрез предявяване на искова молба пред съответния компетентен съд

Работникът или служителят има правна възможност да предяви четири иска:

Иск за признаване на незаконността на уволнението и неговата отмяна;

Иск за възстановяване на предишната работа;

Иск за обезщетение за времето, през което работникът или служителят е останал без работа;

Иск за поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи;

Трудовите спорове се разглеждат от районния съд по седалището и адреса на работодателя или по мястото където работника обичайно полага своя труд. 

След като съдът се произнесе с решение за възстановяване на работата, работникът или служителят може отново да заеме своята длъжност в двуседмичен срок, освен когато срокът не е спазен, поради уважителни причини.

Когато работник или служител е незаконно уволнен, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 6 месеца.

Автор: адвокат Нели Иванова, Адвокатска кантора „Иванова и партньори“ , www.psi-law.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *