Публикации

ДЕЛБА НА ИМУЩЕСТВО

В живота често се случва една и съща движима или недвижима вещ да принадлежи на две или повече лица – съсобственици на вещта. Съсобственост обикновено възниква при наследяване, при прекратяване на съпружеска имуществена общност,  по волята на страните чрез сключване на правна сделка, както и по силата на закон или съдебен акт. Съсобствениците упражняват правото на собственост върху вещата заедно, но  всеки един съсобственик може да поиска делба на общата вещ, която да прекрати съсобствеността върху общата вещ

При прекратяването на съсобствеността всеки от съсобствениците получава право на собственост върху определени вещи или паричната равностойност на дела си. Прекратяване на съсобствеността може да се извърши по следните начини:

  • Чрез доброволна делба – при постигнато съгласие между съсобствениците чрез писмен договор сключен между тях като договорът за делба на движими вещи на стойност над 50 000 лева, както и делба на недвижими имоти трябва да е в писмена форма с нотариална заверка на подписите Когато договорът за делба включва подялба на недвижими имоти, той следва да бъде вписан в Службата по вписванията по местонахождението на имота.
  • Чрез съдебна делба. – извършва се в случаи когато съсобствениците не могат да постигнат съгласие относно подялбата на общото си имуществото, като всеки един от съсобствениците може да предяви иск за делба пред районния съд по мястото на откриване на наследството при делба на наследство или местонахождението на имота при делба на съсобствен недвижим имот.

Във всяко положение на делото за съдебна делба преди влизане в сила на съдебното решение за разпределението на имотите, съдебната делба може да приключи със съдебна спогодба с постигнато споразумение между страните за разпределение на имотите и определение, с което съдът одобрява спогодбата, ако тя не противоречи на изискванията на закона и на добрите нрави.

Особен вид съдебна спогодба е споразумението на съпрузите за разделяне на имуществото им при развод по взаимно съгласие.

Съдебната делба се състои от две фази като в първата фаза по допускане на делбата се изясняват въпросите между кои лица ще се извършва делбата, за кои имоти и каква е частта на всеки от съделителите.Във втората фаза на делбата се извършва реално разпределение на допуснатите до делба имоти между страните, които са признати за съсобственици и съобразно установените дялове със съдебното решение на първата фаза по допускането на делбата. При възможност всеки от съделителите следва да получи реален дял от вещите предмет на делбата като дяловете се уравняват с пари.

Важно е да се знае че искът за делба не се погасява с давност. Предмет на делба могат да бъдат всички или част от съсобствените вещи и имоти, освен ако законът разпорежда друго или ако това е несъвместимо с естеството или предназначението на вещта. Делбата независимо дали е доброволна или съдебна следва да се извърши между всички съсобственици. Съдебното решение за делба на недвижими имоти подлежи на вписване в Служба по вписванията по местонахождението на имотите.

Автор: адвокат Нели Иванова

Адвокатска кантора „Иванова и партньори“

www.psi-law.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *