Публикации

Брачен договор

Кога брачният договор би бил полезен и неоходим? Отговорът на такъв въпрос е, когато съпрузите желаят да внесът конкретика и сигурност в имуществените отношения по между си. Брачният договор  урежда единствено и само имуществени отношения между съпрузите. Брачен договор може да бъде сключен преди страните да встъпят в граждански брак…

Трудовото право в условията на извънредна епидемична обстановка

След замяната на 14.05.2020 на въведеното в България извънредно положение в с инзвънредна епидемична обстановака, приетите в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение ограничения на някои от правата на работниците и служителите, уредени в Кодекса на труда продължават да действат в хипотезите, в които се допуска…

Договор за аренда на земеделска земя – условия за сключване и прекратяване

Договорът за аренда е правно регламентиран в Закона за арендата в земеделието и по своята правна същност представлява особен вид договор за дългосрочен наем на земеделска земя.  При договорът за аренда арендодателят (собственикът на земеделската земя предмет на договора) я предоставя за ползване за един по-дълъг период от време на…

Разваляне на Предварителни Договори

Развалянето на предварителни догвори поради виновно неизпълнение, независимо че той се отнася до права върху недвижим имот, става извънсъдебно, чрез едностранно ворлеизявление на изправната страна, защото договора не прехвърля вещни права, а само създава задължение за тяхното прехвърляне. При неизпълнение добросъвестната страна по договора има две алтернативни възможности – да…