Публикации

ДЕЛБА НА ИМУЩЕСТВО

В живота често се случва една и съща движима или недвижима вещ да принадлежи на две или повече лица – съсобственици на вещта. Съсобственост обикновено възниква при наследяване, при прекратяване на съпружеска имуществена общност,  по волята на страните чрез сключване на правна сделка, както и по силата на закон или…

Как да защитим правата си при незаконно уволнение

Незаконното уволнение е прекратяването на трудовото правоотношение ( трудовият договор)  от работодателя без съгласието и против волята на работника или служителя. Незаконност на уволнението е налице при : Уволнение, въз основа на несъществуващо в закона основание Неспазване на процедурни правила Уволнение, извършено от лице или орган, на който не е…

Издръжка на дете – кога, от кого и в какъв размер се дължи?

Според българското семейно право издръжка на дете се дължи не само в случайте на деца, родени в граждански брак, а така също и в случаите на деца, родени без наличие на брак между родителите. При разглеждане на бракоразводни дела, съдът винаги се произнася по въпроса за издръжката, когато от брака има…

Право на обезщетение за пострадали от пътно транспортни произшествия /ПТП/

Право да получат обезщетение за претърпени от ПТП вреди имат пострадалите пътници в МПС претърпяло ПТП, пешеходците и другите участници в движението, с изключение на виновния за настъпването на пътнотранспортното произшествие водач. В случай, че ПТП е довело до смърт на пострадало лице, то тогава право да получат обезщетение имат неговите…

ВИДОВЕ ТЪРГОВЦИ И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

Кои са видовете търговски дружества или какво да имаме предвид при вземане на решение какво търговско дружество да учредим с оглед вида на бизнеса, който ще развиваме. Решението за започване на собствен бизнес не винаги е лесно, но когато сме наясно с вида и организационната форма, която би била подходяща…

Брачен договор

Кога брачният договор би бил полезен и неоходим? Отговорът на такъв въпрос е, когато съпрузите желаят да внесът конкретика и сигурност в имуществените отношения по между си. Брачният договор  урежда единствено и само имуществени отношения между съпрузите. Брачен договор може да бъде сключен преди страните да встъпят в граждански брак…

Трудовото право в условията на извънредна епидемична обстановка

След замяната на 14.05.2020 на въведеното в България извънредно положение в с инзвънредна епидемична обстановака, приетите в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение ограничения на някои от правата на работниците и служителите, уредени в Кодекса на труда продължават да действат в хипотезите, в които се допуска…

Договор за аренда на земеделска земя – условия за сключване и прекратяване

Договорът за аренда е правно регламентиран в Закона за арендата в земеделието и по своята правна същност представлява особен вид договор за дългосрочен наем на земеделска земя.  При договорът за аренда арендодателят (собственикът на земеделската земя предмет на договора) я предоставя за ползване за един по-дълъг период от време на…

Разваляне на Предварителни Договори

Развалянето на предварителни догвори поради виновно неизпълнение, независимо че той се отнася до права върху недвижим имот, става извънсъдебно, чрез едностранно ворлеизявление на изправната страна, защото договора не прехвърля вещни права, а само създава задължение за тяхното прехвърляне. При неизпълнение добросъвестната страна по договора има две алтернативни възможности – да…