Uncategorized

ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ПО ДАВНОСТ

Правото на собственост по давност върху недвижим имот може да се придобие с непрекъснато владение върху имота осъществявано в продължение на 10 години. Ако владението е добросъвестно то тогава правото на собственост се придобива с непрекъснато владение в продължение на 5 години. От горното следва, че за да придобиете един…

ЗАЩИТА ПРИ ДОМАШНО НАСИЛИЕ

За жалост в наши дни домашното насилие е все по-често срещано явление в семейството. Причини за извършване на домашно насилие може да са фрустрация на работното място, загуба на работа, загуба на близък, липса на средства, влошено здравословно състояние, влошено финансово състояние и ред други, но всъщност нищо не бива…

ДЕЛБА НА ИМУЩЕСТВО

В живота често се случва една и съща движима или недвижима вещ да принадлежи на две или повече лица – съсобственици на вещта. Съсобственост обикновено възниква при наследяване, при прекратяване на съпружеска имуществена общност,  по волята на страните чрез сключване на правна сделка, както и по силата на закон или…

Как да защитим правата си при незаконно уволнение

Незаконното уволнение е прекратяването на трудовото правоотношение ( трудовият договор)  от работодателя без съгласието и против волята на работника или служителя. Незаконност на уволнението е налице при : Уволнение, въз основа на несъществуващо в закона основание Неспазване на процедурни правила Уволнение, извършено от лице или орган, на който не е…

Издръжка на дете – кога, от кого и в какъв размер се дължи?

Според българското семейно право издръжка на дете се дължи не само в случайте на деца, родени в граждански брак, а така също и в случаите на деца, родени без наличие на брак между родителите. При разглеждане на бракоразводни дела, съдът винаги се произнася по въпроса за издръжката, когато от брака има…

Право на обезщетение за пострадали от пътно транспортни произшествия /ПТП/

Право да получат обезщетение за претърпени от ПТП вреди имат пострадалите пътници в МПС претърпяло ПТП, пешеходците и другите участници в движението, с изключение на виновния за настъпването на пътнотранспортното произшествие водач. В случай, че ПТП е довело до смърт на пострадало лице, то тогава право да получат обезщетение имат неговите…

ВИДОВЕ ТЪРГОВЦИ И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

Кои са видовете търговски дружества или какво да имаме предвид при вземане на решение какво търговско дружество да учредим с оглед вида на бизнеса, който ще развиваме. Решението за започване на собствен бизнес не винаги е лесно, но когато сме наясно с вида и организационната форма, която би била подходяща…