Публикации

Брачен договор

Кога брачният договор би бил полезен и неоходим?

Отговорът на такъв въпрос е, когато съпрузите желаят да внесът конкретика и сигурност в имуществените отношения по между си.

Брачният договор  урежда единствено и само имуществени отношения между съпрузите. Брачен договор може да бъде сключен преди страните да встъпят в граждански брак или по време на брака им. В първият случай, договорът произвежда своето правно действие от момента на сключването на гражданският брак между страните, а във втория случай от датата на сключването на договора или от друга дата, посочена в него. С договора не могат да се засягат права, придобити от трети лица преди сключването му.

Брачният договор съдържа уговорки относно:

Правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака;

Правата на страните върху притежаваното от тях имущество преди брака;

Начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище;

Участието на страните в разходите и задълженията;

Имуществените последици при развод;

Издръжката на съпрузите по време на брака, както и при развод;

Издръжката на децата от брака;

Други имуществени отношения

Не е допустима уговорка в брачният договор за това предбрачното имущество на една от страните да стане съпружеска имуществена общност.

Брачният договор се сключва лично от страните в писмена форма с нотариална заверка на съдържанието и на подписите.

Брачният договор, с който се прехвърля право на собственост или се учредява или прехвърля друго вещно право върху недвижим имот, се заверява от нотариус, в чийто район се намира имотът. Когато имотите, предмет на договора, се намират в районите на действие на различни нотариуси, нотариалното удостоверяване се извършва от нотариус в един от тези райони по избор на страните.

Договорът, с който се прехвърля право на собственост или се учредява или прехвърля друго вещно право върху недвижим имот, има прехвърлително действие и се вписва в имотния регистър в деня на нотариалното удостоверяване, когато е сключен по време на брака. Когато договорът е сключен преди встъпването в брак, той се представя за вписване от нотариуса в деня на получаване от него на удостоверението за сключване на граждански брак.

Когато брачният договор е сключен по време на брака, за неговото сключване се прави отбелязване в акта за сключване на граждански брак и договорът се регистрира.

Изменение на брачен договор може да се извърши само във формата за неговото сключване.

Брачният договор се прекратява:

По взаимно съгласие на страните; в този случай те могат да изберат законов режим или да сключат нов договор; ако не направят това – прилага се законовият режим на общност;

По иск на единия съпруг при съществена промяна на обстоятелствата, ако договорът сериозно застрашава интересите на съпруга, на ненавършилите пълнолетие деца или на семейството;

При прекратяване на брака, освен клаузите, които уреждат последиците от прекратяването и са предназначени да действат и след него.

Брачният договор може да бъде развален по съдебен ред по чл. 87, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, ако това не противоречи на принципите на СК и на добрите нрави.

Автор: адвокат Нели Иванова

Адвокатска кантора „Иванова и Партньори“

www.psi-law.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *