Публикации

ВИДОВЕ ТЪРГОВЦИ И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

Кои са видовете търговски дружества или какво да имаме предвид при вземане на решение какво търговско дружество да учредим с оглед вида на бизнеса, който ще развиваме.

Решението за започване на собствен бизнес не винаги е лесно, но когато сме наясно с вида и организационната форма, която би била подходяща за бизнес начинанието, което сме подели, то тогава нещата до голяма степен се изясняват и съответно улесняват.

Съгласно българското законодателство, търговска дейност в България може да се развива в някоя от следните организационни форми: Търговско дружество; Едноличен търговец; Клон; Холдинг  иТърговско представителство

Търговското дружество е обединяване на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства. В определени от закона случаи търговско дружество може да се учреди и от едно лице. Търговските дружества са юридически лица.

Видовете търговски дружества съгласно българското законодателство са:

ООД – Дружество с ограничена отговорност;

ЕООД – Еднолично дружество с ограничена отговорност

АД – Акционерно дружество

ЕАД – Еднолично Акционерно дружество

СД – Събирателно дружество

КД – Командитно дружество

КДА – Командитно дружество с акции

Едноличен търговец – ЕТ пък може да бъде всяко физическо лице с местожителство в Република България.

Едни от най-разпространените и предпочитани видове търговски дружества в България са ООД и ЕООД, като зависимост от вида търговска дейност, която се развива, ЕТ като организационна форма за някой дейности се смята за по -подходяща от данъчна гледна точка и поради това, също е доста използвана.

Съответно изборът на правна форма за развитие на бизнес е обвързан със спецификата на бъдещата търговска дейност, която ще се извършва, целите, броят на съдружниците, данъчното облагане, както и други фактори съответно.

Ако Вашата цел е самостоятелно извършване на търговска дейност, то тогава би могло да регистрирате ЕТ, ЕООД или ЕАД.При положожение обаче, че не сте сами в бизнеса, то тогава би трябвало да изберете една от следните правни форми: ООД, АД, КД, СД или КДА. В случай, че имате съдружници, най важното е добре да обмислите какви клаузи да бъдат включени в дружественият Ви договор. Те ще имат решаваща роля в бъдещите взаимоотношения между Вас и съдружниците.

Ако пък не разполагате с много голям капитал или дейността не го изисква, то тогава препоръчително е да регистрирате ООД, ЕООД или пък ЕТ.За учредяване на ООД или ЕООД законът изисква минимален капитал от 2 лв. От друга страна за ЕТ няма изискване за наличен минимален капитал при учредяването му. Ако дейността ви пък изисква капитал от над 50 000 лв., то тогава би било добре да изберете АД или ЕАД.

Друг важен момент при вземане на решение кой вид дружество би било подходящо за целите на вашият бизнес е да се вземе предвид и отговорността на съдружника за задълженията на дружеството.Търговецът според вида на правната форма която избира за да организира бизнеса и дейността си носи неограничена, ограничена и/или солидарна отговорност за задълженията на дружеството.Отговорността на търговеца е неограничена, когато едно лице отговаря с цялото си лично имущество за задълженията на дружеството, при спазването на определени законови условия. Такива са случаите при ЕТ, СД и при част от съдружниците в КД и КДА. От друга страна отговорността на търговеца е ограничена при търговските дружества, които формират капитал чрез вноски на съдружниците. В този вид дружества всеки съдружник е отговорен за задълженията на дружеството до размера на направената от него вноска в капитала на дружеството. В ООД,  ЕООД, АД, ЕАД и част от съдружниците в КД и КДА отговорността на съдружниците е ограничена.Когато пък съдружниците са солидарно отговорни, всеки един от тях носи отговорност за целия дълг на дружеството, независимо от факта кога е станал съдружник. Солидарна отговорност има при съдружници в  ООД, СД и част от съдружниците в КД и КДА. При регистрирането си като Едноличен търговец, ще носите неограничена отговорност за задълженията на ЕТ с цялото си лично имущество. Ето защо е препоръчително да регистрирате ЕООД,ООД, където като съдружник носите отговорност до размера на регистрирания капитал.

Един от важните въпроси при вземане на решение какъв вид правно организационна форма да изберем за резвитие на бизнеса е и данъчното облагане и плащането на дължими осигуровките при отделните видове търговци. Важно е да се знае, че ЕТ се облага с патентен данък, ако извършва определени дейности, изброени в Закона за местните данъци и такси, или с данък върху печалбата, който е 15%. Освен това дължи и осигуровки върху печалбата. Всички останали търговци, с няколко изключения, се облагат с 10% данък върху печалбата. Когато пък се разпределя дивидент измежду дивидент собственици физически лица, търговското дружество дължи данък 5% върху разпределените дивиденти. Най-често от данъчна гледна точка е по-изгодна правната форма ЕООД, а при наличие на съдружници ООД. Съществуват обаче и дейности, за които закона предвижда други правно организационни форми като физически лица, занимаващи се със селскостопанска дейност – ЗП – земеделски производители; занаятчии и лицата, извършващи услуги с личен труд или упражняващи свободна професия, лица, извършващи хотелиерски услуги чрез предоставяне на стаи в обитаваните от тях жилища – всички тези лица са самоосигуряващи се лица заплащащи 10% данък върху печалбата, която реализират от дейността си.

Важно е да се знае, че точният избор на правна форма за развиване на бизнес е от изключително значение, тъй като това ще определи възможностите и ограниченията пред бизнеса ви, вашата отговорност, данъци и други и предвид множеството фактори, които трябва да се вземат под внимание, препоръчително е да се посъветвате с адвокат специализиращ в областта на данъчното и търговско право, за да направите напълно информиран и правилен избор за вида търговско дружество подходящо за развитието на вашият бизнес.


Автор: адвокат Нели Иванова – съдружник в Адвокатска Кантора „ Иванова и партньори “

www.psi-law.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *